filozófiai könyvek

Bánki Dezső, Kossuth Kiadó, Buda- pest, 1993, 15-43. 2. Warburton, Nigel: A filozófia világa. 2. Helyes és helytelen, ford.: Bánki Dezső, Kossuth.

sche; egyébként nagy tévedés, hogy az ősember vagy a vadember egyáltalán ne tudnának hazudni, tekintve, hogy egy bizonyos fokú intellektualitás minden ...

Ez utóbbi valamely összességet jelent, például a „nyáj” fogalma állatok összességét, de nem mondható ki a nyáj minden egyes állatáról (ez is általános fogalom ...

Szabados, Bettina. 2020. Megjegyzések az áldozatról Lukács György filozófiájának vonatkozásában. In: Ruszkai,. Szilvia Éva; Szabados, Bettina; Tóth, ...

lalások magyarul: Scott Sturgeon – Michael. G. Martin – A. C. Grayling: Ismeretelmélet. Ford. Ambrus Gergely – Farkas Katalin. In. A. C. Grayling (szerk.) ...

Másként van azonban a levéssel, mert ha a keletkező a levés változá- ... kettő ugyanaz), közvetlenül jelen van, és közvetlenül felfogható, nem hazudik.

18 „Permettez donc pour un peu de temps à votre pensée de sortir hors de ce Monde pour ... letem teremtménye kifejezés azonban ráirányítja a figyelmemet egy ...

Penke Olga: A szabadság és a törvényesség összefüggései. Montesquieu 18. századi magyar visszhangjában. 30. Fórizs gergely: A kritikai filozófia értelmezése ...

regényíró Andersenről írt kritika alapján hihetnénk. ... körneuron-körökre támaszkodó „mintha testi hurok” (as-if body loop) elmélete.

Ez akkor is így van, ha Hörcher Ferenc A józan ész szava a konzervatív gondolkodásban – Filo- zófiai esszé című írása tele van filozófiatörténeti kitérőkkel ...

Kopernikusz ,,Commentariolus'-a és a kopernikuszi fordulat az európai gondolkodás történetében esz. A kopernikuszi fordulatot általában az 1543-as évhez ...

az, hogy a kognitív kompetencia személyenként változó, s így episztemikus köte- ... nie” vagy a „HP Supernova processzora minden dicséretet megérdemel”, ...

Schwendtner Tibor pedig egy par excellence filozófusi válságot elemez, Heideg- ger filozófiai válaszait az első világháború utáni általános, politikai, ...

Nos, a munka habermasi felfogása – valamely dolog cél vezérelte (és a meg- ... nyel ve zetre, kijelentésre, vagy akár bár mi féle nyelvi meg nyil vá nu lás ...

meg és körvonalazta a probléma Gadamer általi kezelését. Végül egy rövid füg- ... Ami azonban az esztétikában vagy a művészetelméletben, nem kevésbé.

Lind, r. W. 1986. Does the Unconscious Undermine Phenomenology? Inquiry. 29/1–4. ... Külföldi finom szivarka volt, amelynek ... De Budapest à Paris (1936–.

amikor a halottak feltámadásáról és a halál utáni személyes örök életről ... kötött jó és rossz valamint a feltétlen jó és rossz vagyis gonosz között.

lenséget, a filozófia gondolkodásmódját is ehhez kell igazítanunk, és fel kell ... A szabadság fogalma az ember terméke, az ember viszont a gének terméke.

Tehát: a bolondok aranya talán tényleg arany – csak furcsa diszpozíciókkal rendelkezik –, az oksági diszpozíciókra történő következtetés pedig lehetetlen.

ban Culverwell azokat a „platonistákat” bírálta, akik szerint a szellem ... felosztva, amekkora számúra szüksége van a beérkező érzékletnek a sokszerű-.

1. szakasz: Vajon a Krisztus által alapított Egyház és a katolikus Egyház ... Ide illik Bellarmin Szent Róbert számos mondása közül is az egyik: „Az ...

A MARXIZMUS-LENINIZMUS KLASSZIKUSAINAK KISKÖNYVTÁRA. 27. MARX. GAZDASÁGI-FILOZÓFIAI KÉZIRATOK. 1844-BŐL. SAJTÓ ALÁ RENDEZTE. A MARXIZMUS-LENINIZMUS ...

tosabb, legkínzóbb és legtökéletesebb negatív utópiája tanúsítja, a Gulliver negye- dik könyve, az Utazás a Nyihahák országában.

Bár a revizionizmus a marxizmus mindhárom területét — a filo- zófiát, a politikai gazdaságtant, a tudományos szocializmust — érinti, mégis.

előkészítésének legfontosabb formájává a revizionizmus vált, s tudományos életünkben a különböző antimarxista, polgári filozófiai nézeteknek még mindég van ...

filozófiában a materializmus, a dinamizmus, az idealizmus, a mechanizmus és teleologizmus; a lélektan:ban a szubstancializ-.

Craig, John E. 1979. maurice Halbwachs à Strasbourg. Revue française de sociologie. 20/1. 273– ... 139. lj.), a Husserl által érzékelt plágium talán.

4. Természettudomány és vallás, természettudomány és metafizika viszonya, az antropikus kozmológiai elv. 5. Thomas Kuhn tudományfilozófiája a legújabb ...

15 дек. 2015 г. ... emberi kaland 2006-ban javítva és egy fejezettel bővít- ... BUKSZ, 2013. nyár. ... ri kalanddal szemben megfogalmazottakhoz hasonló.

nem fejezi ki pontosan azt, amiről beszélni szeret- nék. Míg a német különbséget tesz Sünde között egyrészt és Ver- brechen vagy Schuld között másrészt, ...

„Úgy vélem – írja Kant –, ha a matematika és a természet- tudomány egy csapásra végrehajtott fordulat által vált azzá, ami, úgy példájuk van annyira figyelemre ...

időfelfogás hívei éppúgy kiaknázzák, mint J. Lowe, az A-sorozat ... Michael Nedo, Wittgenstein Archive, Grantchester Rd, Cambridge CB3. 9ED, U. K. ...

A szemiotika jelek, jelrendszerek tanulmányozásával foglalkozik. ... szemiotika egy teljesebb és átfogóbb képet akar kapni a jel lényegéről,.

Első körben a cinikus mesterek tanait ismertetem, akik a szto- ikusokra voltak nagy hatással, ... nék, szegény ember lévén, ezért önmagamat ajánlom fel!

De ne feledd, hogy semmi sem lehet kártékonyabb annál, mint »becsapva élni, megcsalatva valamitől, amire az ember nem számít [...] megcsalatva a túlzott.

Ma is ugyanazon kérdéseket tehetjük fel, melyeknek megválaszolására ők is vállalkoztak: Kutathatjuk a szerelem eredetét, származását, mint az ifjú Phaidrosz, ki.

anyaga a sorozat 12. darabjaként jutott el az olvasókhoz. Jelen tanulmány- ... CREDO-ra gondol, azaz a legfőbb teológiai erényre, nem pedig egy erkölcsi.

átmenet a klasszikus görög filozófia és a hellénizmus filozófiája között. ... a pathosz, eredeti jelentése benyomódás, és talán innen érdemes megközelíte-.

Boutroux egészítette ki metafizikai szabadságelméletté, s Hartmann volt az, ... modális fogalma mellett a szükségszerűségét is bevonjuk, mivel a kauzális ...

A társadalom filozófiai megismerésekor a történelmi materializmus saját elemei. -elsősorban a dialektikus materializmus néhány elemével, a társadalom ...

A kvantumfizika és az emberi tudat ... azért mégis csak az 1900-as évet kell a kvantumfizika kezdetének – és ezzel egy új.

MEKIS PÉTER: Wittgenstein és az esztétika / 51. LEITMANN MIKLÓS: Wittgenstein korai és ... Második példánk az 1998-as Magyarországon megrendezett kajak-.

elszámolásként, a jogi norma dokumentumaként és közben a költészetként föl- ... réről" szóló fejtegetésekbe — mindamellett még a hermeneutikáról szóló pá-.

A daytoni majomper óriási nyilvánosság előtt zajlott és világszerte nagy felháborodást keltett, bár Scopest mindössze 100 dollár pénzbüntetésre ítélték.

Fogarasi Béla: A marxizmus és revizionizmus harca a tudományban. II. 3—4. Földesi Tamás: A szabadakarat problémája a marxista filozófiában. II. 1—2.

De éppen a Materializmus és empíriokriticizmus a legjobb bizonyíték arra, hogy a dialektikus materializmus, a marxista filozófia a tudományok fejlő-.

A gyökerek „óriási, puha, zűrzavaros masszájában, [eb- ben a] félelmetesen, szemérmetlenül meztelen masszában” (Sartre 1968. 219) roquentin szembetalálja magát ...

végtelen (X. 42-43); g) az atomok mozgása örökkévaló (X. 43-44); h) a végtelen számú kozmoszok ... nek tagadását, vagy a morális szabadság lehetőségét.

A Heidegger-visszahatás-tézis (lásd 1.3.b. sza- ... tévesztette Husserlt”,40 sőt még azt is le kell szögeznünk: az a filozófiatörténeti tény, hogy.

Erről nekem eszembe jutottak kedves szerzőim, akikre nyilvánvalóan illenek ezek szavak. Tibor kérdése kapcsán eszembe jutott egy történet, amit szeretek: ...

hiányoznak műveik magyar fordításai is. Az előbbi föladatra most Ludassy Má- ria vállalkozott, A trón, az oltár és az emberi jogok címmel legutóbb megje-.

3.9.9 Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet rövidített neve: BTK MGYI angol nyelvű megnevezése: Gyula Moravcsik Institute,.

3-4. 204—211. Drucker György: Marx, Engels és Max Weber a keleti tár- ... 5—6. 499—511. Rá.Ji Péter: Elmélkedés a két tudatról és Popper három világáról.

Szkepszis és kompenzáció. Odo Marquard politikai filozófiájáról. „Odo sohasem lesz a kemény politikai katona típusa. Ehhez túlságosan szelíd és álmodozó.

A DETERMINIZMUS KÉRDÉSE ÉS A PSZICHOGENETIKA. Természetesen régi probléma – visszavezethető Arisztotelész és Platón szem- beállításáig, valamint az újkori ...

A tudat és a tudattalan viszonyának tisztázása alapvető fontosságú minden tu- datfilozófia számára, hiszen egy tudatos lény önmagáról alkotott tapasztalati.

tudattalan, ha viszont tényleg tudattalan, akkor nem tudhatunk róla. ... tudatos gondolkodás a logosz törvényeinek engedelmeskedik, a tudattalan gondolkodás ...

(~p Ě q) v (p Ě ~r),. (4) ahol v a diszjunkció szimbóluma. Természetes nyelven e logikai for- ma a következőképpen olvasható ki:.

Voltaire legismertebb filozófiai meséjének fordítása Kándid avagy a leg-jobbik ... Candide, mint az optimizmus legelmésebb gúnyolása mindig kedves lesz,.

A filozófiai paródia és bohózat teoretikus hozadékai Kierkegaardnál1. I. A paródia filozófiai státusza. A paródia fogalmának filozófiai reputációja ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.