filozófiai kérdések

Bánki Dezső, Kossuth Kiadó, Buda- pest, 1993, 15-43. 2. Warburton, Nigel: A filozófia világa. 2. Helyes és helytelen, ford.: Bánki Dezső, Kossuth.

előkészítésének legfontosabb formájává a revizionizmus vált, s tudományos életünkben a különböző antimarxista, polgári filozófiai nézeteknek még mindég van ...

meg és körvonalazta a probléma Gadamer általi kezelését. Végül egy rövid füg- ... Ami azonban az esztétikában vagy a művészetelméletben, nem kevésbé.

4. Természettudomány és vallás, természettudomány és metafizika viszonya, az antropikus kozmológiai elv. 5. Thomas Kuhn tudományfilozófiája a legújabb ...

tosabb, legkínzóbb és legtökéletesebb negatív utópiája tanúsítja, a Gulliver negye- dik könyve, az Utazás a Nyihahák országában.

Lind, r. W. 1986. Does the Unconscious Undermine Phenomenology? Inquiry. 29/1–4. ... Külföldi finom szivarka volt, amelynek ... De Budapest à Paris (1936–.

lenséget, a filozófia gondolkodásmódját is ehhez kell igazítanunk, és fel kell ... A szabadság fogalma az ember terméke, az ember viszont a gének terméke.

Nos, a munka habermasi felfogása – valamely dolog cél vezérelte (és a meg- ... nyel ve zetre, kijelentésre, vagy akár bár mi féle nyelvi meg nyil vá nu lás ...

Craig, John E. 1979. maurice Halbwachs à Strasbourg. Revue française de sociologie. 20/1. 273– ... 139. lj.), a Husserl által érzékelt plágium talán.

lalások magyarul: Scott Sturgeon – Michael. G. Martin – A. C. Grayling: Ismeretelmélet. Ford. Ambrus Gergely – Farkas Katalin. In. A. C. Grayling (szerk.) ...

Kopernikusz ,,Commentariolus'-a és a kopernikuszi fordulat az európai gondolkodás történetében esz. A kopernikuszi fordulatot általában az 1543-as évhez ...

„Úgy vélem – írja Kant –, ha a matematika és a természet- tudomány egy csapásra végrehajtott fordulat által vált azzá, ami, úgy példájuk van annyira figyelemre ...

sche; egyébként nagy tévedés, hogy az ősember vagy a vadember egyáltalán ne tudnának hazudni, tekintve, hogy egy bizonyos fokú intellektualitás minden ...

Bár a revizionizmus a marxizmus mindhárom területét — a filo- zófiát, a politikai gazdaságtant, a tudományos szocializmust — érinti, mégis.

Szabados, Bettina. 2020. Megjegyzések az áldozatról Lukács György filozófiájának vonatkozásában. In: Ruszkai,. Szilvia Éva; Szabados, Bettina; Tóth, ...

Ez utóbbi valamely összességet jelent, például a „nyáj” fogalma állatok összességét, de nem mondható ki a nyáj minden egyes állatáról (ez is általános fogalom ...

nem fejezi ki pontosan azt, amiről beszélni szeret- nék. Míg a német különbséget tesz Sünde között egyrészt és Ver- brechen vagy Schuld között másrészt, ...

Penke Olga: A szabadság és a törvényesség összefüggései. Montesquieu 18. századi magyar visszhangjában. 30. Fórizs gergely: A kritikai filozófia értelmezése ...

A MARXIZMUS-LENINIZMUS KLASSZIKUSAINAK KISKÖNYVTÁRA. 27. MARX. GAZDASÁGI-FILOZÓFIAI KÉZIRATOK. 1844-BŐL. SAJTÓ ALÁ RENDEZTE. A MARXIZMUS-LENINIZMUS ...

Ez akkor is így van, ha Hörcher Ferenc A józan ész szava a konzervatív gondolkodásban – Filo- zófiai esszé című írása tele van filozófiatörténeti kitérőkkel ...

18 „Permettez donc pour un peu de temps à votre pensée de sortir hors de ce Monde pour ... letem teremtménye kifejezés azonban ráirányítja a figyelmemet egy ...

1. szakasz: Vajon a Krisztus által alapított Egyház és a katolikus Egyház ... Ide illik Bellarmin Szent Róbert számos mondása közül is az egyik: „Az ...

filozófiában a materializmus, a dinamizmus, az idealizmus, a mechanizmus és teleologizmus; a lélektan:ban a szubstancializ-.

15 дек. 2015 г. ... emberi kaland 2006-ban javítva és egy fejezettel bővít- ... BUKSZ, 2013. nyár. ... ri kalanddal szemben megfogalmazottakhoz hasonló.

Schwendtner Tibor pedig egy par excellence filozófusi válságot elemez, Heideg- ger filozófiai válaszait az első világháború utáni általános, politikai, ...

ban Culverwell azokat a „platonistákat” bírálta, akik szerint a szellem ... felosztva, amekkora számúra szüksége van a beérkező érzékletnek a sokszerű-.

Másként van azonban a levéssel, mert ha a keletkező a levés változá- ... kettő ugyanaz), közvetlenül jelen van, és közvetlenül felfogható, nem hazudik.

Tehát: a bolondok aranya talán tényleg arany – csak furcsa diszpozíciókkal rendelkezik –, az oksági diszpozíciókra történő következtetés pedig lehetetlen.

amikor a halottak feltámadásáról és a halál utáni személyes örök életről ... kötött jó és rossz valamint a feltétlen jó és rossz vagyis gonosz között.

regényíró Andersenről írt kritika alapján hihetnénk. ... körneuron-körökre támaszkodó „mintha testi hurok” (as-if body loop) elmélete.

az, hogy a kognitív kompetencia személyenként változó, s így episztemikus köte- ... nie” vagy a „HP Supernova processzora minden dicséretet megérdemel”, ...

elszámolásként, a jogi norma dokumentumaként és közben a költészetként föl- ... réről" szóló fejtegetésekbe — mindamellett még a hermeneutikáról szóló pá-.

A daytoni majomper óriási nyilvánosság előtt zajlott és világszerte nagy felháborodást keltett, bár Scopest mindössze 100 dollár pénzbüntetésre ítélték.

A szemiotika jelek, jelrendszerek tanulmányozásával foglalkozik. ... szemiotika egy teljesebb és átfogóbb képet akar kapni a jel lényegéről,.

3-4. 204—211. Drucker György: Marx, Engels és Max Weber a keleti tár- ... 5—6. 499—511. Rá.Ji Péter: Elmélkedés a két tudatról és Popper három világáról.

A kvantumfizika és az emberi tudat ... azért mégis csak az 1900-as évet kell a kvantumfizika kezdetének – és ezzel egy új.

De ne feledd, hogy semmi sem lehet kártékonyabb annál, mint »becsapva élni, megcsalatva valamitől, amire az ember nem számít [...] megcsalatva a túlzott.

időfelfogás hívei éppúgy kiaknázzák, mint J. Lowe, az A-sorozat ... Michael Nedo, Wittgenstein Archive, Grantchester Rd, Cambridge CB3. 9ED, U. K. ...

végtelen (X. 42-43); g) az atomok mozgása örökkévaló (X. 43-44); h) a végtelen számú kozmoszok ... nek tagadását, vagy a morális szabadság lehetőségét.

A DETERMINIZMUS KÉRDÉSE ÉS A PSZICHOGENETIKA. Természetesen régi probléma – visszavezethető Arisztotelész és Platón szem- beállításáig, valamint az újkori ...

hiányoznak műveik magyar fordításai is. Az előbbi föladatra most Ludassy Má- ria vállalkozott, A trón, az oltár és az emberi jogok címmel legutóbb megje-.

A tudat és a tudattalan viszonyának tisztázása alapvető fontosságú minden tu- datfilozófia számára, hiszen egy tudatos lény önmagáról alkotott tapasztalati.

Első körben a cinikus mesterek tanait ismertetem, akik a szto- ikusokra voltak nagy hatással, ... nék, szegény ember lévén, ezért önmagamat ajánlom fel!

tudattalan, ha viszont tényleg tudattalan, akkor nem tudhatunk róla. ... tudatos gondolkodás a logosz törvényeinek engedelmeskedik, a tudattalan gondolkodás ...

Szkepszis és kompenzáció. Odo Marquard politikai filozófiájáról. „Odo sohasem lesz a kemény politikai katona típusa. Ehhez túlságosan szelíd és álmodozó.

MEKIS PÉTER: Wittgenstein és az esztétika / 51. LEITMANN MIKLÓS: Wittgenstein korai és ... Második példánk az 1998-as Magyarországon megrendezett kajak-.

A gyökerek „óriási, puha, zűrzavaros masszájában, [eb- ben a] félelmetesen, szemérmetlenül meztelen masszában” (Sartre 1968. 219) roquentin szembetalálja magát ...

Erről nekem eszembe jutottak kedves szerzőim, akikre nyilvánvalóan illenek ezek szavak. Tibor kérdése kapcsán eszembe jutott egy történet, amit szeretek: ...

3.9.9 Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet rövidített neve: BTK MGYI angol nyelvű megnevezése: Gyula Moravcsik Institute,.

átmenet a klasszikus görög filozófia és a hellénizmus filozófiája között. ... a pathosz, eredeti jelentése benyomódás, és talán innen érdemes megközelíte-.

De éppen a Materializmus és empíriokriticizmus a legjobb bizonyíték arra, hogy a dialektikus materializmus, a marxista filozófia a tudományok fejlő-.

Ma is ugyanazon kérdéseket tehetjük fel, melyeknek megválaszolására ők is vállalkoztak: Kutathatjuk a szerelem eredetét, származását, mint az ifjú Phaidrosz, ki.

(~p Ě q) v (p Ě ~r),. (4) ahol v a diszjunkció szimbóluma. Természetes nyelven e logikai for- ma a következőképpen olvasható ki:.

A társadalom filozófiai megismerésekor a történelmi materializmus saját elemei. -elsősorban a dialektikus materializmus néhány elemével, a társadalom ...

Boutroux egészítette ki metafizikai szabadságelméletté, s Hartmann volt az, ... modális fogalma mellett a szükségszerűségét is bevonjuk, mivel a kauzális ...

A Heidegger-visszahatás-tézis (lásd 1.3.b. sza- ... tévesztette Husserlt”,40 sőt még azt is le kell szögeznünk: az a filozófiatörténeti tény, hogy.

anyaga a sorozat 12. darabjaként jutott el az olvasókhoz. Jelen tanulmány- ... CREDO-ra gondol, azaz a legfőbb teológiai erényre, nem pedig egy erkölcsi.

Fogarasi Béla: A marxizmus és revizionizmus harca a tudományban. II. 3—4. Földesi Tamás: A szabadakarat problémája a marxista filozófiában. II. 1—2.

2017 áprilisában Naturalizmus és antinaturalizmus címen, valamint a. 2018 márciusában A fenomenológiai tényektől a filozófiai elméletekig néven.

hermeneutika illetve a dekonstruktivizmus intézményes helye Amerikában mindenekelőtt az irodalom tanszékekre „szorult”. Emígyen a hivatalos helyi.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.